Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Základné informácie

Klub trubačov SR je záujmovým klubom Slovenského poľovníckeho zväzu.

Slovenský poľovnícky zväz je poľovníckou organizáciou podľa § 32  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ods. 1  § 32  je neziskovou organizáciou. Je zapísaný v centrálnom registri poľovníckych organizácií  MP a RV SR pod číslom VVS/1-909/90-41.

Slovenský poľovnícky zväz - Klub trubačov SR, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok, IČO 00178144278, je podľa § 32 ods. 1, 2  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.
 
Slovenský poľovnícky zväz - Klub trubačov SR ako organizačná jednotka Slovenského poľovníckeho zväzu je prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu členom Slovenskej poľovníckej komory. Má  vlastnú právnu subjektivitu vyplývajúcu z § 32 ods. 2 a § 33 ods. 2 písm. h) zákona 274/2009 o poľovníctve ako i § 18 ods. 1 Stanov SPZ, môže konať a nadobúdať záväzky vo svojom mene. Ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) sa podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.
 
Štatutárom SPZ je prezident SPZ Ing. Tibor Lebocký.
Štatutárom Klubu trubačov SR je predseda klubu trubačov Ing. Edmund Hatiar DiS. Art.
 

Hlavným poslaním Klubu trubačov SR je:

V zmysle stanov klubu sa členom klubu môže stať fyziická osoba s trvalým, alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky od veku 10 rokov. Pre vstup je potrebné zaslať písomnú prihlášku do klubu.