Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Klub trubačov Slovenskej republiky si pripomína desiate výročie vzniku

Na Slovensku pôsobí už desať rokov Klub trubačov Slovenskej republiky – záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu. Klub a jeho členovia sú aktívnymi šíriteľmi poľovníckych zvykov, obyčají a tradícií. Poľovnícke signály neodmysliteľne patria na každé poľovnícke podujatie, trubači propagujú poľovnícku hudbu ako humánnu a estetickú stránku poľovníctva a činnosti poľovníkov. Aktivity klubu sú dostupné pre všetky vekové skupiny ľudí.

Mottom klubu je výrok autora Slovenských poľovníckych signálov Pavla Porubana: „Ak sa stane, že bez slovenských poľovníckych signálov a fanfár sa nezaobíde ani jedno poľovnícke podujatie, dosiahli sme to, čo sme pri tvorbe zamýšľali: aj trubačstvom pozdvihnúť kultúrnu úroveň poľovníckej činnosti.“

Ako klub vznikol a čo tomu predchádzalo?

Ustanovujúca členská schôdza klubu sa uskutočnila v Liptovskom Hrádku dňa 16.4.2009 na ktorej bolo prítomných dvanásť zakladajúcich členov. Následne bol klub prezídiom SPZ prijatý do štruktúr SPZ . Do života bol klub uvedený a predstavený verejnosti dňa 5.9.2009 na celoslovenských poľovníckych slávnostiach – Dni sv. Huberta vo Sv. Antone, kde „Uvádzaciu listinu“ podpísali Milan Húževka čestný predseda klubu, Edmund Hatiar predseda klubu a Tibor Lebocký prezident Slovenského poľovníckeho zväzu.

Môžeme konštatovať, že rok 2009 je považovaný za jeden z historických míľnikov slovenskej poľovníckej hudby. Predchádzajú mu však historické udalosti z roku 1969, keď vznikol Slovenský poľovnícky zväz. Práve vďaka jeho vzniku sa v tom istom roku zrodila myšlienka skomponovania Slovenských poľovníckych signálov pánmi Pavlom Porubanom a Tiborom Andrašovanom, ktoré boli v roku 1970 prvý krát oficiálne vydané. Veľmi významnú úlohu zohral na poli šírenia poľovníckej hudby pán Milan Húževka, ktorý bol nadšencom a zanieteným propagátorom myšlienky lesničiarstva. Aktívne sa podieľal na organizovaní celoslovenských súťaží v hre na lesnicu, motivoval ľudí a vďaka jeho svedomitej a poctivej práci sa zachovalo mnoho cenných informácií o poľovníckom trúbení na našom území. Pána Húževku právom považujeme za nestora slovenského lesničiarstva. V roku 1990 Pavel Poruban založil prvý klub lesničiarov na Slovensku.

Keď sa sny, myšlienky a práca oplatia

Prvé začiatky klubu boli rozpačité a plné očakávaní z toho ako sa klub etabluje na poli poľovníckej osvety a ako ho príjmu samotní lesničiari. Avšak už prvé mesiace ukázali, že klub je životaschopný a do jeho radov začali pribúdať nový členovia rôznych vekových kategórií, ktorých spájal záujem o poľovnícku hudbu. Jedným z hlavných cieľov činnosti je vzdelávanie členov a rast ich odbornej úrovne. Potreba skvalitnenia hráčskych schopností vyústila do organizovania zimných a letných kurzov poľovníckeho trúbenia, ktoré sa tešia veľkému záujmu nováčikov, ale aj skúsených hráčov. Klub zastrešuje vzdelávanie v regiónoch Slovenska v rámci Školy poľovníckej kultúry a jej aktívneho hudobného oddelenia, ktorého garantmi sú profesionálni hráči, ktorí sú nápomocní pri výučbe na individuálnych hodinách. Značná časť trubačov postupom času začala hrávať okrem lesníc aj na poľovnícke rohy a to okrem ladenia B aj v menšom počte v ladení Es. Obľúbené v posledných rokoch sú aj akademické semináre pre študentov lesníckych škôl, ktoré sa uskutočňujú spoločne s českými.

Dlhoročnú tradíciu majú na Slovensku tiež trubačské súťaže, ktoré sa nazývali Celoslovenská súťaž v hre na lesnicu. Záujem o súťaž postupom času narastal a vznikla preto spoločná myšlienka zorganizovania Československej súťaže poľovníckych trubačov spolu s Klubom trubačů ČMMJ. Spoločne sa súťaž uskutočnila po prvý krát v Malackách v roku 2014 a od tohto roku sa strieda pravidelne jeden rok na Slovensku a druhý rok v Česku.

V tom istom roku sa reprezentačné družstvo klubu zúčastnilo na pozvanie poľského kolegu Piotra Grzywaca medzinárodnej súťaže v poľskom meste Tuchola, kde zaznamenalo významný úspech a získalo v početnej konkurencii dve prvé miesta. Taktiež v roku 2014 náš klub spolu s ďalšími klubmi trubačov z Nemecka, Poľska s Česka podpísal v Prahe v Rudolfíne vzájomnú Deklaráciu o Majstrovstvách Európy poľovníckych trubačov. Zároveň sa v tento deň členom klubu dostalo pocty prezentovať našu krajinu a poľovnícku hudbu v rámci podujatia České myslivecké Vánoce.

Prvé ME sa uskutočnili na jeseň v roku 2016 v Mariánskych Lázňach a delegáciu za náš klub a Slovensko tvorili tri súbory. Dvom z nich a to Trubačom TU vo Zvolene v kategórii B a Hrádockým trubačom v kategórii Es sa podaril významný úspech a to postup do finále, zároveň sme získali poverenie na zorganizovanie druhých ME. Tie sa uskutočnili v rámci projektu Hudba lesa na sklonku septembra 2018 v historickom meste Levoča a zúčastnilo sa ich viac ako dvesto trubačov zo 7 európskych štátov (Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Česko a Maďarsko).

Veľmi žiadané sa za posledné roky stali svätohubertské omše, ktoré začali na Slovensku peknú tradíciu spájajúcu poľovnícku hudbu s kresťanskými hodnotami. Dá sa povedať, že tieto omše so spomienkou na patróna poľovníkov sv. Huberta sa konajú naozaj už v rámci celého Slovenska. Dokonca vznikajú kalpnky, či pomníčky venované tomuto patrónovi, kde sa schádzajú poľovníci a za tónov poľovníckych signálov a fanfár si pripomínajú tohto svätca.

V ostatných rokoch bol klub tiež publikačne činný. Podarilo sa vydať reedíciu nôt Slovenské poľovnícke signály v jednohlasnej a tiež vo viachlasnej úprave. Z autorského pera Jakuba Badrnu a Mariana Číža vznikla zbierka Poľovnícke pasovanie a v spolupráci viacerých autorov sa po viac ako desiatich rokoch podarilo vydať hodnotnú zbierku nôt s názvom Úlovky.

Klub v spolupráci so spoločnosťou Rembrant zhotovil obrazy s podobizňou autorov slovenských poľovníckych signálov Pavla Porubana a Tibora Andrašovana. Obrazy sa spolu s venovaním odovzdávajú pri významných príležitostiach rôznym inštitúciám, organizáciám, či jednotlivcom.

Informačný servis klubu funguje prostredníctvom webového sídla www.trubaci.sk a prostredníctvom skupiny na sociálnej sieti Facebook, kde sa uverejňujú rôzne informácie a fotografie z podujatí a života klubu. Informácie uverejňujeme aj prostredníctvom poľovníckych časopisov a dlhoročnú spoluprácu máme vytvorenú tiež s TV reláciou Halali. Prostredníctvom ich reportáží sa môžu ľudia dozvedieť viac o našej pestrej klubovej činnosti.

Okrem iného klub významným spôsobom prehlbuje a nadväzuje spoluprácu aj s niektorými zahraničnými klubmi či súbormi a vymieňa si s nimi odborné skúsenosti vo viacerých oblastiach. Svojimi aktivitami spolupracuje so Slovenskou poľovníckou komorou a Slovenským poľovníckym zväzom a tiež s množstvom iných organizácií ako sú napr. Lesy SR, š.p. či Vojenské lesy a majetky SR, š.p. a napomáha im zabezpečovať prostredníctvom svojich členov veľké množstvo podujatí regionálneho či celoslovenského významu. Náš klub má napríklad dlhé roky svoje nezastupiteľné miesto na najväčšom sviatku poľovníkov na Slovensku, ktorým sú Celoslovenské poľovnícke slávnosti – Dni sv. Huberta vo Sv. Antone, či na podujatí Deň stromu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu.

Ako oslávime naše výročie

Oslavy 10. výročia klubu trubačov Slovenskej republiky sa uskutočnia 1.12.2019 v sobášnom paláci v Bytči v rámci podujatia Poľovnícke Vianoce, na ktoré Vás srdečne pozývame a o prípravách Vás budeme určite v predstihu informovať. Okrem nášho výročia si zároveň tento rok pripomíname tiež druhé významné jubileum a to 50. výročie od vzniku Slovenského poľovníckeho zväzu.

Klub trubačov Slovenskej republiky sa za svoje desaťročné pôsobenie veľmi dobre etabloval a rozvinul svoju činnosť. Nebolo to jednoduché a len ďalší čas ukáže ako sa ujmú jednotlivé aktivity medzi trubačmi a akým smerom sa bude uberať ďalší vývoj a činnosť. V závere by som sa chcela v mene klubu trubačov Slovenskej republiky poďakovať všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou pomáhajú k napredovaniu lesničiarstva na Slovensku. Hlavne členom klubu za ich zodpovedný prístup k šíreniu tejto peknej tradície, ktorú máme vďaka našim Slovenským poľovníckym signálom jedinečnú vo svete. Taktiež ďakujeme našim partnerom, za podporu, ktorú nám prejavujú. A v neposlednom rade patrí vďaka aj našim priaznivcom, nadšencom a priateľom, ktorí nám pomáhajú v klubovej činnosti a inšpirujú nás do ďalšej aktívnej práce v prospech rozvoja poľovníckeho trúbenia na Slovensku. Vždy s úctou spomínajme na našu históriu a tešme sa s každých aktivít, ktoré už teraz píšu ďalšiu históriu.

Ďakujeme a nech slávnostne zatrúbia lesnice.

Lesničiasrtvu zdar!

Ing. Veronika Vallová, podpredsedníčka KT SR

 

Titulná foto: Mgr. Lucia Blšáková