Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Koncertný trubač

Cieľové požiadavky pre získanie certifikačného stupňa - Koncertný trubač

 

 1. hudobná časť:
  • vie spamäti, melodicky a rytmicky správne zahrať a zaspievať na nástroji prvý hlas Slovenských poľovníckych signálov 
  • trubač z nôt melodicky aj rytmicky správne zahrá jeden vylosovaný Slovenský poľovnícky signál  v inom ako prvom hlase 
  • trubač melodicky aj rytmicky spamäti správne zahrá jednu skladbu z kategórie Diviak / M. Olos; Jeleň /  E  Hatiar, Srnec / M. Olos; Rozlúčka / T. Andrašovan.
  • trubač melodicky aj rytmicky správne zahrá spamäti jednu skladbu z Poľovníckeho pasovania od autorov  Badrna, Číž : Výzva, Pasovacie údery, Gratulácia
  • trubač melodicky, rytmicky a prednesovo spamäti správne zahrá jednu zo skupiny skladieb: Hubertská fanfára / P.  Šiansky,  Hrádocká fanfára / E. Hatiar; Oravská fanfára / M. Olos; Poľovnícky prípitok / E. Hatiar
  • ovláda hru v súbore podľa predloženej partitúry (ľubovoľná vyššie uvedená skladba, skúšobná komisia určí hráčovi ľubovoľný hlas)
  • trubač vie z nôt správne zahrať a zaspievať jednu z časti: Introitus, Offertorium, Communio a  Finále z Hubertskej omše od E. Hatiara. Hráči na lesnicu zahrajú intonačne a melodicky správne 3 hlas.
  • Hráč na poľovnícky roh zahrá z nôt jednu zo zahraničných skladieb Namlouvání / P. Vacek, Krásky / P. Vacek, Arie Bon Repos / Anonymus, Pochod při odchodu panstva / O. Anton
  • Hráč na lesnicu zahrá z nôt jednu zo zahraničných skladieb Begrűssung, Alpenjägermarsch, Chlumecká fanfára / P. Duda (1 hlas, pri repeticii hlas hlasateľ)

 

 1. teoretická časť:
  • trubač správne zodpovie na otázky z hudobnej teórie 2. stupňa
  • vie kedy a aké skladby zo slovenských poľovníckych signálov sa hrajú na spoločnej poľovačke a aj na ostatných poľovníckych podujatiach (schôdza, ples, chovateľská prehliadka...)
  • správne ovláda postoj trubača a rozmiestnenie účastníkov poľovačky na nástupe a výrade.
  • v pohovore preukáže že ovláda základy poľovníckych tradícií (výrad, pasovanie za lovca zveri)
  • vie zostaviť repertoár,  sprievodné slovo  a moderovať koncert poľovníckej hudby (svoje znalosti predvedie na niektorom klubovom podujatí – LKT, ZKT, súťaž....)
  • pozná históriu poľovníckej hudby

 

 1. poznámky:
  • trubač, ktorý má 2. certifikačnú skúšku nemusí hrať Slovenské poľovnícke signály, Poľovnícke pasovanie, Úlovky ani Slovenské poľovnícke signály vo viachlase. Z hudobnej teórie nemusí zodpovedať na otázky, ktoré sú obsahom 2. certifikačnej skúšky.

 

Materiály, ktoré sú vydané v zbierkach si trubač musí zabezpečiť sám. Nevydané materiály si uchádzač na skúšku vyžiada od predsedu KT SR.