Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre člena KT SR

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je: Slovenský poľovnícky zväz, Klub trubačov SR, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok, IČO: 00 178 144 278 (ďalej len klub / prevádzkovateľ)

  1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vedenie evidencie členov klubu.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: právnych predpisov SR zákon č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení a stanov klubu.

  1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: členovia klubu

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mail, členstvo v SPZ.

  1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo oprávneným zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.

  1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (emailom, cez web stránku prevádzkovateľa, telefonicky, osobne).

  1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu určenú zákonnými požiadavkami a počas trvania členstva v klube, najviac rok po ukončení členstva.

  1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

  1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: rada@trubaci.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

  1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na členstvo v klube. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia klub nevykoná prijatie za člena klubu, alebo ukončí členovi klubu členstvo v klube.

 

Ing. Edmund Hatiar DiS. Art.

predseda Klubu trubačov SR

 

Uvedený text a súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov si môžete stiahnuť v nižšie priložených dokumentoch. 

 

Dokumenty na stiahnutie