Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Súťažný poriadok

SÚŤAŽNÝ PORIADOK KLUBU TRUBAČOV

 

 1. Klub trubačov SR, záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej KT) usporadúva v spolupráci s povereným usporiadateľom (ďalej PU) súťaže poľovníckych trubačov.
 2. PU zostaví organizačný výbor súťaže, do ktorého KT deleguje svojich zástupcov. Organizačný výbor zvolí riaditeľa súťaže, ktorý zodpovedá za svoju činnosť KT.
 3. Termín súťaže určuje KT po prerokovaní s PU.
 4. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splní súťažné podmienky stanovené PU v propozíciách.
 5. Súťaže sa organizujú pre hráčov na lesnicu, poľovnícky roh a ďalšie prirodzené rohy.
 6. Nástroje s ventilmi sú povolené, ventily nesmú byť počas súťažného vystúpenia použité s výnimkou prelaďovacieho ventilu B/Es.
 7. Súťaže sa organizujú v týchto kategóriách:
 1. súbory v ladení B (traja a viac trubačov)
 2. sólisti v ladení B (jeden trubač)
 3. súbory v ladení Es (traja a viac trubačov)
 4. sólisti v ladení Es (jeden trubač)
 1. PU môže po prerokovaní s KT jednotlivé kategórie členiť, môže tiež vyhlásiť zvláštne ceny.
 2. KT po prerokovaní s PU určí počet súťažných kôl, počet postupujúcich do ďalšieho kola, povinné skladby, počet a ďalšie podmienky voliteľných skladieb.
 3. Súťažiaci sú povinní zaslať PU partitúry voliteľných skladieb do stanoveného termínu, skladby by mali mať poľovnícky charakter. Všetky súťažné skladby musia byť hrané spamäti.
 4. Súbory nesmú mať dirigenta. Spev počas súťažného vystúpenia nie je povolený.
 5. PU rozhodne a zverejní najneskôr štrnásť dní pred zahájením súťaže, ktoré povinné a koľko voliteľných skladieb sa budú na súťaži hrať. PU môže určiť, že súbor je povinný vyslať do kategórie sólistov jedného hráča.
 6. PU stanoví poradie súťažiacich. Štartovná listina bude zverejnená najneskôr štrnásť dní pred zahájením súťaže na určených www stránkach a bude vyvesená na informačnej tabuli v mieste konania súťaže.
 7. Súťažiaci nastúpia podľa štartovnej listiny na súťažné vystúpenie oblečení v súlade s poľovníckymi tradíciami. Jeden trubač môže hrať maximálne v dvoch súboroch.
 8. K súťažnému vystúpeniu budú účastníci vyzvaní predsedom poroty.
 9. Pred súťažným vystúpením si môžu účastníci súťaže krátko zahrať.
 10. KT menuje predsedov porôt a ďalších porotcov. Poroty sú minimálne dvojčlenné.
 11. O postupu do ďalšieho kola a poradie umiestnenia v súťaži rozhoduje bodové hodnotenie poroty. V prípade rovnosti bodov rozhoduje predseda poroty. K bodom dosiahnutým v predchádzajúcich kolách sa neprihliada.
 12. Porota posudzuje tieto kritériá:
 1. prednes,
 2. súhru,
 3. ladenie,
 4. tónovú kultúru,
 5. celkový dojem.

V každom kritériu môže účastník získať 1 až 5 bodov.

1bod = dostatočne, 2 body = dobre, 3 body = veľmi dobre, 4 body = výborne, 5 bodov = excelentne.

 1. Pokiaľ nebude notový materiál pre súbory napísaný v partitúre a pre sólistov v jednohlasnom parte, budú automaticky strhnuté 2 body z celkového dojmu v hodnotení predsedu poroty.
 2. Každý účastník dostane hodnotiteľský list. Najlepšie tri súbory a sólisti v každej vypísanej kategórií získajú diplom a cenu.
 3. PU stanoví po dohode s KT výšku súťažného poplatku a termín, do ktorého musí byť poplatok uhradený.

 

Súťažný poriadok bol schválený radou KT  SR dňa 12.1.2019, nadobúda účinnosť 1.2.2019, k tomuto dátumu sa ruší predchádzajúci súťažný poriadok.

 

 

Vo Veľkých Bílovicích dňa 12.1.2019

Ing. Edmund Hatiar DiS. Art.

predseda KT SR