Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Poľovnícke pasovanie

Korene pasovanie za lovca zveri

K poľovníckym tradíciám už mnohé desaťročia patrí aj pasovanie za lovca zveri, ktorý prvýkrát ulovil daný kus zveri, ako aj pasovanie za poľovníka, ak úspešne zloží skúšku z poľovníctva, alebo je prijatý za člena poľovného združenia či organizácie.

História pasovanie siaha až do dôb parforsných lovov. Do strednej Európy sa tento spôsob dostal vďaka Antonínovi Šporkovi . Spolu s ním prišlo aj mnoho tradícií, ktoré sa zachovali dodnes. Jednou z nich je predávanie zálomkov, trúbenie na spoločných poľovačkách, ako aj už spomínané pasovanie. „Ľudové poľovníctvo“ za niekoľko rokov mnohé tradície pozmenilo a z pasovania sa viackrát stala len recesívna zábavka, čím stratilo na svojej vážnosti a dôležitosti.

Čo pasovanie je a čo nie je

Stretávame sa s tým často, že úspešného poľovníka pasujú prehnutím cez ulovenú zver a tromi údermi po zadku ho pasujú. Tento spôsob nemôžeme nazvať pasovaním, nakoľko sa považuje skôr ako „trest“ za ulovenie alebo neobhájenie sa pred „poľovníckym súdom“, ktorý sa v niektorých združeniach koná počas posledného kola. (Poľovnícky súd je zábavné hranie súdu, kde je pred sudcu - radu starších poľovníkov predvolaný poľovník, ktorý na poľovačke ulovil zver alebo rôznym spôsobom porušil tradíciu poľovníctva).

Poľovnícke pasovanie je akt, ktorý si každý poľovník nesie zo sebou po celý život, preto by mal mať tento akt vážnejší charakter. Počas pasovania, ak je to možné, by mali byť prítomní trubači a slávnostne zahrať na počesť pasovaného. Na akt pasovania je potrebné sa pripraviť, aj keď nie je isté, či na poľovačke bude začínajúci poľovník úspešný. Je zároveň vhodné, ak predseda poľovného združenia alebo iný člen má pre tento akt vopred pripravené slávnostné slovo.

Ako správne pasovať

Aby bol akt zachovaný správne a udržal si svoju vážnosť, v roku 2017 bola vydaná zbierka poľovníckych signálov aj so sprievodným slovom, určeným na akt pasovania od Mariana Číža (text) a Jakuba Badrnu (hudba). Zbierka obsahuje návod na pasovanie so siedmimi skladbami pre tri poľovnícke rohy a lesnicu, aj sprievodný text pre vykonávateľa pasovania. Keďže niektoré skladby sú náročnejšie a nie každý hráč ich dokáže vhodne zahrať, v takomto prípade je možné zahrať skrátenú verziu, ktorú je schopný hrať aj sólový hráč a vystihuje najpodstatnejšiu časť pasovania.

Kde sa odohráva pasovanie

Pasovanie sa môže odohrávať počas výradu po spoločnej poľovačke, ako aj počas posledného kola v poľovníckej chate alebo v sále. Mnohokrát poľovnícke organizácie pasujú svojich členov počas zábav a plesov, kde týmto spôsobom zabezpečia program pre nepoľovnícku verejnosť, a tak zároveň prispievajú k upovedomeniu laickej verejnosti s tradíciami poľovníctva. Po pasovaní by mal pasovaný dostať pasovací list s názvom organizácie, menom pasovaného, menom pasujúceho (krstného otca), miestom a dátumom. Akt pasovania a slávnostná ceremónia si vyžaduje dôslednú prípravu aj zo strany trubačov. Počas organizovania pasovania by mali byť okrem trúbenia nápomocní, čo sa týka organizácie a prípadné nedostatky, a nedodržania pasovania dopredu konzultovať. Predíde sa tak zbytočným nedorozumeniam, ktoré nemusia dobre vplývať na laickú verejnosť.

Ceremoniál pasovania za lovca zveri:

Trubači zahrajú skladbu „Začiatok pasovania“, ak účastníci nie sú nastúpení, počas skladby nastúpia ako pri poľovníckom výrade alebo podľa možnosti sály. Po odznení skladby pasujúci poľovník predstúpi a prečíta text: „Tam, kde znie vtáčí spev v korunách stromov,..“. Po dočítaní textu začne skladba „ Výzva“, počas ktorej, v časti s pianom (skladba sa stíši), prečíta pasujúci text. Poľovník predstúpi pred pasujúceho a čaká na jeho výzvu pokľaknúť. Pasujúci prečíta slová Pozoru, a následne zaznie skladba „Pozor“, počas ktorej si poľovník kľakne. Strelec kľačí na pravom kolene, zbraň má v pravej ruke, ľavú ruku položí na zver (trofej), pasujúci s tesákom v ruke prečíta text daného úderu a priloží plochú stranu tesáka na ľavé plece poľovníka. Po priložení prečíta slová „Pamätaj“, po ich dočítaní zaznie „Pasovací úder 1“ (takto sa to opakuje trikrát). Po malej odmlke (aby sa text nemiešal so záverom pasovania) vysvetlí pasujúci prítomným, že nasleduje poľovnícky sľub. Poľovník kľačí, znie skladba „Poľovnícky sľub“. Skladba sa stíši a vtedy prečíta text sľubu, ak ho nebude čítať poľovník, prečíta ho pasujúci, a na konci povie poľovník (pasujúci): „Sľubujem a Lovu zdar!“ Časť s pianom, počas ktorej poľovník číta text, sa hrá dovtedy, pokiaľ nie je text dočítaný. Následne skladba „Poľovnícky sľub“ opäť zosilnie. Pasujúci prečíta slová gratulácie a podá poľovníkovi pasovací list alebo zálomok. Vo chvíli, kedy sa postaví a podá mu ruku, zaznie skladba „Gratulácia“. Pasujúci prečíta záverečné slová a spolu s poľovníkom odíde, počas ich odchodu hrá skladba „Pochod k odchodu lovca“.

Ceremoniál pasovania za lovca zveri je opísaný podľa návodu a skladieb z Poľovníckeho pasovania, texty a noty skladieb nie sú zverejnené na stránkach. V prípade záujmu je možné si oficiálne vydanie si môžete objednať u predsedu KT SR Edmunda Hatiara prostredníctvom e-mailu e.hatiar@centrum.sk (5,- € členovia KT, 8,- € nečlenovia), alebo zakúpiť cez internetový obchod na www.music-online.cz.

 

Autor: Jakub Badrna