Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Zasadnutie rady KT SR

V sobotu 30.1.2021 spoločne zasadala rada Klubu trubačov SR. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa členovia rady stretli prostredníctvom online schôdze. Členovia rady prerokovali dôležité dokumenty, ktoré dávajú smerovanie činnosti KT SR v najbližšom období.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie plánu práce KT SR na rok 2021
  3. Schválenie rozpočtového provizória
  4. E - kurz
  5. Wikipédia
  6. CD
  7. Členské príspevky
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
  10. Záver 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým bodom sa dozviete zo zápisnice, ktorá je zverejnená na web stránke KT SR v časti Dokumenty.

Veríme, že plánované aprílové stretnutie sa už uskutoční prezenčnou formou a že sa spoločne stretneme na augustovej členskej schôdzi.

 

Dokumenty na stiahnutie