Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Pohreb poľovníka

Život každého človeka prirodzene končí smrťou. Je to jeden zo základných zákonov prírody a realita, ktorá sa deje okolo nás každý deň. Kým nezomrie niekto, kto nám je blízky, alebo známy, nepociťujeme to osobne. Až vtedy, keď sa osobne stretneme so smrťou, riešime otázky ohľadom organizácie a priebehu poslednej rozlúčky so zosnulým. Nie je to ľahká úloha, a aj preto Klub trubačov SR, záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu, pripravil pre poľovníkov túto publikáciu, zostavenú na základe osobných skúseností svojich členov. Obsahuje množstvo rád a postrehov, ktoré vám môžu pomôcť v prípade, že zosnulý bol poľovníkom a budete uvažovať nad zaradením poľovníckych zvykov a tradícií do jeho poslednej rozlúčky.
Táto publikácia je rozdelená do troch hlavných častí.

 

Prvú časť tvoria odporúčania, zvyky a tradície pre pohreb poľovníka. Druhú časť tvoria notové zápisy smútočných skladieb od rôznych autorov pre poľovníckych trubačov, hráčov na poľovnícke rohy v ladení in Bb. Tretiu časť publikácie tvoria notové zápisy smútočných skladieb rôznych autorov a úpravy ľudových poľovníckych piesní pre ventilové lesné rohy v ladení in F. Tieto skladby pravdepodobne využijú len pokročilejší hráči, ktorí používajú ventilové nástroje, alebo členovia miestnej dychovky, ktorí ich tiež môžu zahrať na poľovníkovom pohrebe. Pri organizácii pohrebu poľovníka nemusíte využiť všetky zvyky a tradície uvedené v tejto publikácií, ale môžete si vybrať len tie, ktoré sa vám páčia, prípadne ste schopní ich reálne zrealizovať. Aj počet notových zápisov skladieb je väčší, ako je na bežnom pohrebe potrebné. Chceli sme dať trubačom voľný výber podľa ich hráčskych schopností, počtu zúčastnených hráčov, ktorí sú schopní na pohreb prísť hrať, ale aj podľa toho, ktorá skladba sa im viac páči.


Na základe skúseností vieme, že miestne zvyky používané na pohreboch sú mnohokrát odlišné nielen v závislosti od regiónu, ale aj od konkrétnej obce. Preto by sme boli veľmi radi, keby ich poľovníci rešpektovali a nesnažili sa ich na základe tejto publikácie násilne meniť. Skúste pozostalým odporučiť, ponúknuť, alebo naznačiť možnosti, ktoré si zosnulý poľovník prial, keď ešte žil. Možno práve táto publikácia pomôže samotným poľovníkom zamyslieť sa nad tým, ako by mala vyzerať ich posledná rozlúčka. Bolo by dobré, keby ešte za svojho života svojim najbližším zanechajú inštrukcie, ktoré zvyky a tradície si na pohrebe prajú a ktoré nie. Veľmi to uľahčí rozhodovanie v tak ťažkej situácii, ako je príprava pohrebu blízkej a milovanej osoby.

Medzi základné zvyky a tradície používané na pohreboch poľovníkov patrí:

1. Kondolenčná listina
2. Smútočný veniec od členov PZ
3. Poľovnícke zálomky
4. Vystavenie vyznamenaní a ocenení
5. Čestná stráž pri truhle
6. Smútočný prejav
7. Vynášanie truhly poľovníkmi
8. Smútočné fanfáry trubačov
9. Poľovnícka zástava
10. Čestná salva
11. Zápis do kroniky PZ

 

Viac informácií o priebehu pohrebu poľovníka, používaných zvykoch a tradíciách sa dozviete z našej publikácie, ktorú vydal Klub trubačov SR s podporou Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu v roku 2020.

 

Klub trubačov SR zašle na všetky OPK v SR po jednom exemplári vydania. V prípade záujmu si publikáciu  môžete objednať prostredníctvom e-mailu e.hatiar@centrum.sk, alebo na telefónnom čísle 0911 311 040 za cenu 8,- € pre členov Klubu trubačov SR a 10,- € pre ostatných záujemcov .

Fotografie, ukážky príhovorov, kondolenčnej listiny a obrázky týkajúce sa pohrebu poľovníka nájdete v prílohách tohto článku.

Veríme, že vám naše materiály pomôžu udržiavať a rozvíjať poľovnícke zvyky a tradície.

 

Edmund Hatiar

Dokumenty na stiahnutie